Müzayede Kuralları

MÜZAYEDE KURALLARI

NAYS Müzayedecilik olarak düzenlediğimiz online müzayedelere iştirak edecek (katılımcılar) alıcılar aşağıdaki şartları peşinen kabul etmiş sayılırlar.

1-NAYS Müzayedecilik satıcı için bir aracı olup elektronik ortamda anında ifa ettiği aracılık hizmeti dolayısıyla satış anında komisyona hak kazanır. Müzayedemizde uygulanan komisyon oranı %15, KDV oranı ise %18'dir. Ödeme süresi müzayede bitiminden sonra 7 (yedi) iş günüdür, ödemelerde ödeme günkü "TC Merkez Bankası" döviz kuru esas alınır. Açık arttırma sonrası "SATIŞ İPTALİ, CAYMA HAKKI, veya ALIMDAN VAZGEÇME" söz konusu değildir, cezai şart olarak %30 aracılık hizmeti uygulanır. Alıcı, müzayede katılımı neticesinde vermiş olduğu peyden / yapmış olduğu tekliften kesinlikle sorumludur.

2-Ödemesi gerçekleşmeyen hiçbir eser alıcıya teslim edilmez. Satın alınan eserin bedeli 7 gün içerisinde tam olarak ödenmediği takdirde NAYS Müzayedecilik satış akdini feshe ve hukuki yollara başvurarak uğradığı bilcümle zarar ve ziyanlarını müzayede tarihinden itibaren işletilecek aylık %15 faiz ile birlikte tahsile yetkilidir. NAYS Müzayedeciliğin sair dava ve talep hakları saklıdır. Alıcı her ne sebeple olursa olsun müzayedenin butlanını dermeyan edemez. Ödemesi yapılan fakat teslim alınmayan eserler, satın alındıktan sonraki ilk 15 gün herhangi bir depolama ve sigorta bedeli yansıtılmadan alıcı adına muhafaza edilir. Ödemelerini çek ile yapanların satın aldıkları eserler, çeklerin tahsil edilmesinden sonra teslim edilir. Satış üzerinden 15 gün geçmesine rağmen teslim alınmayan, vadesi 15 günün üzerindeki çek ile ödemesi yapılan eserler ile ilgili depolama ve sigorta masrafları oluşur ve alıcıya tahakkuk ettirilir ve bu süre zarfında kesinlikle herhangi bir sorumluluk kabul edilmez. Sekiz (8) ay geçmesine rağmen teslim alınmayan eserler için NAYS Müzayedeciliğin muhafaza ve depolama sorumluluğu yoktur,NAYS Müzayedecilik hiç bir suretle hiçbir konuda sorumlu tutulamaz. Satın alınan eserin bedeli 7 gün içerisinde tam olarak ödenmediği takdirde NAYS Müzayedecilik satış akdini feshe ve hukuki yollara başvurarak uğradığı bilcümle zarar ve ziyanlarını ticari faiz ile, müzayede veya fatura tarihinden itibaren işletilecek aylık %15 faiz ile birlikte tahsile yetkilidir.NAYS Müzayedeciliğin sair dava ve talep hakları saklıdır.

3-Müzayede katalogunda yer alan "Eserin Ekpertiz Değer Ortalaması / Tahmini Fiyatı" uzman ve eksper görüşleri ile benzer özelliklere sahip eserlerin uluslararası sanat piyasası ve geçmiş yurtiçi / yurtdışı müzayede ve sergilerdeki sunum ve satış sonuçları baz alınarak tespit edilmiş bilgi amaçlı global değer ortalamasıdır. Bu değerlendirmede ayrıca eserin kondisyonu, enderliği, kalitesi, provenans ve referans bilgileri de dikkate alınır.

4-Müzayede ile satışa sunulan eserler önceden sergilenmektedir. Bu nedenle müzayededen eser satın alanların önceden eserleri görmüş ve incelemiş oldukları kabul edilir. Tüm eserler “haliyle” satışa sunulur ve eserlerin açıklamalarına haliyle yazma zorunluluğu yoktur. Alıcı tüm eserlerin “haliyle” satışa sunulduğunu, satılan eseri evvelden yeterince incelediğini / kontrol ettiğini ve borçlar kanununun 198. ve 223.maddesinde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Alıcı, satış gerçekleştikten sonra eserde herhangi bir kusur, restorasyon, tamir veya bazı bölümlerin yenilenmesinden dolayı itirazda bulunamaz. NAYS Müzayedecilik satılan malın tekellüfü ile mükellef değildir ve bu konuda gelecekte herhangi bir itiraz ve talepte bulunulamaz. Alıcı bu durumları peşinen kabul eder ve sonradan kurumumuzdan herhangi bir talepte bulunamaz.

5-Müzayede katalogunda yer alan beyanlar, açıklamalar, tanımlar, her türlü ilan ve tüm bilgiler sadece eksper ve uzmanların kanaati, yorumu ve kaynaklardan alınan bilgiler olup taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Alıcı bu durumu peşinen kabul eder ve kurumumuzdan herhangi bir talepte bulunamaz.

6-Müzayede katalogunda yayınlanan yazı, makale, açıklama ve görseller yazılı izin olmaksızın kısmen veya tümüyle yayınlanamaz, kullanılamaz. NAYS Müzayedecilik bu sebeple birlikte veya ayrı ayrı kendi belirlediği veya belirleyeceği herhangi bir ücret, telif hakkı ve tazminat talep edebilir.

7-Online Müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin beyan edilen vasıfları haiz olmaması, orjin itibariyle beyana uygun olmaması veya hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumlarında NAYS Müzayedeciliğin satıcı olmamasından dolayı hukuki sorumluk, eserin satışa arzını talep eden kişiye aittir.

8-Müzayede, TBK 274 ve devamı maddelerindeki düzenlemeye göre gerçekleştiğinden ve Tüketici Kanun’nun 48. Maddesinde düzenlenen mesafeli satış sözleşmesi olarak kabul edilemeyeceğinden müzayedeye / ihaleye katılan kişinin cayma hakkı yoktur. Ayrıca, 5846 sayılı kanunun 45. Maddesi ve Bakanlar Kurulu’nun 27.09.2006 tarihli ve 2006/10880 sayılı kararı uyarınca, bu kapsamda, belge düzenine uyulması koşulu ile sanatçılara veya hak sahiplerine ödenmesi gereken paylar ile ilgili olarak müzayedede eserleri satılacak olan eser sahiplerine NAYS Müzayedeciliğin rücu hakkı saklıdır.

9-Müzayede katılımcısının NAYS Müzayedeciliğin web sitesi üyelik bilgileri, kayıt formu ve diğer katılım sözleşmelerinde belirttiği açık posta adresine ve diğer iletişim bilgilerine yapılan bildirim ve tebligatların verilen bilgilerdeki eksiklik, yanlışlık ve değişiklik nedeniyle ya da diğer sebepler ile geç ulaşmasından ya da ulaşamamasından NAYS Müzayede sorumlu değildir.

10-Üye kaydı yaptırarak üye numarası alan ve online müzayedeye katılan herkes bu şartların ve kuralların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin kurumumuza ait diğer hak ve vecibeleri peşinen kabul etmiş sayılır. Müzayede veya satış duyurusu yapıldıktan sonra çıkabilecek yeni yasalar, yasa değişiklikleri ve vergi oranlarındaki değişiklikler alıcı ve satıcılara yansıtılacak,NAYS Müzayedecilik kesinlikle sorumlu tutulmayacaktır. Doğabilecek uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.​​​​